ALKOL TÜKETMEK HANGİ ORGANLARI ETKİLER

Alkolden uzak durmak diğer madde bağımlılıklarından korunma noktasında önleyici bir role sahiptir.

ALKOL TÜKETMEK HANGİ ORGANLARI ETKİLER

ALKOL TÜKETMEK HANGİ ORGANLARI ETKİLER

Alkolün birçok çeşidi vardır. Etanol denilen türü içki olarak tüketilmektedir. İçki olarak tüketilen alkol birçok hastalığa neden olmaktadır. Bunun yanında alkol iradeyi zayıflatır, kişi kontrol kaybı yaşar ve uyuşturucu maddelere açık hâle getirir. Uyuşturucu kullananların yüzde 57’si alkol kullanmaktadır. Alkolden uzak durmak diğer madde bağımlılıklarından korunma noktasında önleyici bir role sahiptir.

Çok miktarda ve sıklıkla alkol tüketen, bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığının bozulmasına rağmen alkol almak isteyen, tedavi edilmesi gereken kişiye alkolik denir. Dünyada alkol kullanan 2 milyar kişinin 76 milyon kadarı alkol bağımlısıdır. Yılda 1 milyon 800 bin kişi bu nedenle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ilk tüketim yaşı 11’e kadar inmiştir. İlk kullanım yaşı düştükçe ileriki yaşlarda bağımlı olma riski artmaktadır.

Be­yin: Be­yin­de hüc­re ölü­mü mey­da­na ge­li­yor. Bu da ile­ri­de ha­fı­za kay­bı, dep­res­yon, bu­na­ma, halüsinasyon gör­me gi­bi so­nuç­lar do­ğu­ru­yor.
Si­nir sis­te­mi: Si­nir uç­la­rın­da il­ti­hap­lan­ma, bu­na bağ­lı ola­rak his­siz­lik, uyuş­ma, tit­re­me ve ağ­rı­lar ola­bi­li­yor.
Kalp ve da­mar sis­te­mi: Hi­per­tan­si­yon, kalp ada­le­si­nin bü­yü­me­si, kalp­te bü­yü­me, çar­pın­tı olu­yor.
Gırt­lak: Gırt­lak kan­se­ri­ne, gırt­lak da­mar­la­rın­da ge­niş­le­me­ye se­bep olu­yor.
Ka­ra­ci­ğer: Ön­ce yağ­lan­ma, al­ko­lik he­pa­tit ve si­roz oluyor.
Mi­de-ba­ğır­sak: Mi­de do­ku­su­nu ze­de­le­ye­rek gast­rit ve ül­se­re se­bep olu­yor. İs­hal ve şiş­kin­lik mey­da­na ge­ti­ri­yor.
De­ri: Ka­ra­ci­ğe­rin tah­ri­ba­tı­na bağ­lı ola­rak ka­nın ya­pı­sı de­ği­şi­yor. Cilt­te­ le­ke­ler, kı­za­rık­lık­lar, ka­bar­ma, gözaltında tor­ba­lar mey­da­na ge­li­yor.
Ke­mik­ler: Kan­da­ki kal­si­yum azal­dı­ğın­da ke­mik­ler­de­ki kal­si­yum kul­la­nı­lı­yor. So­nuç­ta ke­mik­ler za­yıf­lı­yor, da­ha ça­buk kı­rı­lır hâ­le ge­li­yor.
Ge­ni­tal sis­tem: İk­ti­dar­sız­lık ve kı­sır­lık mey­da­na ge­ti­ri­yor.
Dav­ra­nış­lar­da: Duy­gu ve dav­ra­nış­lar­da abar­tı­ya kaç­ma, kas gü­cü ha­re­ket­le­rin­de güç­lük, ko­or­di­nas­yon ek­sik­li­ği, ken­di­ni kay­bet­me, so­rum­suz dav­ra­nış­lar, ayak­ta dur­mak­ta güç­lük çek­mek, al­kol ko­ma­sı... ola­bi­li­yor. Kaynak:Yeşilay

egekaradeniz haber

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner8